Ş Şİި ޔިޗާŞ? ޙޕޠޙޝ

Ş‘Ş™ŞĤŞ•Ş˘ Ş›Ş? Ş˘Ş‘Ş•Ş“Ş•Ş? ޔިޗާŞ? ޔޙޕޠޙޝ Ş‘Ş‘Ş™Ş? Ş‘Ş˘ŞĦާ Ş•Ş?Ş•Ş“Ş•Ş? Ş’Ş“Ş•Ş?ޙޝ.
Ş?ŞĦŞ?ޕިޙ ޛޑޙŞĦŞ”, ޓޕާިޠޙ ޠޙިޕŞĦޘޔ Ş?ާŞĤŞ•Ş˘Ş™Ş™Ş ިޕޘޘޙޝ, ސޙޘޕޝ Ş’Ş’Ş•Ş? Ş?ޛޠޙŞĦŞ? ޙޕޠޙޝ.
ŞİޙިޕŞ? ސޓޙޑ Ş•Ş?ާŞĤŞ•Ş˘Ş™ Ş?Ş?ސ Ş?ޗިޕŞ?.
ސޙŞİޕިޙޝ Ş•Ş”ŞĦŞ?ޛޕŞ? Ş?Ş?Şİިޓ Ş”Ş?Ş?Ş? Ş?Ş˘Ş‘Ş•Ş“Ş” Ş‘Ş’Ş•Ş‘Ş” Ş•Ş’Ş?Ş™ŞİŞ? ŞĦޠޤŞ?ޙޠޒ.
ޑޙޘޕޗޙޝ Ş?Ş?ސޙޝ Ş?Ş˘Ş‘Ş•Ş“Ş” Ş‘Ş’Ş•Ş‘Ş”.

תגובות עבור Ş Şİި ޔިޗާŞ? ޙޕޠޙޝ

הו×Ħ×£ תגובה

היה רא×İון לר×İום תגובה לע×Ħק זה!

בחזרה ל×Ħיווג הדברה, הדברת מזיקים

כתובתכתובת: בחן Ş?Ş•Ş“Ş™Ş˘Ş™Ş?, ިŞ?Ş? Ş’Ş?, ިސŞİŞ•Ş? Ş?ŞĤޙޕŞ?

טלפוןטלפון: 050-7271117

×Ħיווג×Ħיווג: הדברה, הדברת מזיקים

כל הזכויות ×İמורות 2008Âİ, ×¤××•×•×¨×¤×•×Ÿ נט בע"מ - מדריך חרדי